Březen 2008

7. Hunové, Hefthalité a Sien-pi

29. března 2008 v 16:08 | milasko |  Hunové Siung-nu
Hunská opasková spona
Sien-pi dlouho neměli pevnou centrální vládu. Bylo zde 120 rodů, každý si vládl samostatně, spojovali se pod vládou knížete v době války. Skutečná říše vznikla až za Tchan-š´-chaje. O jeho narození vypráví zajímavá legenda. Narodil se, když se jeho "otec" vrátil po 3 letech z válečného tažení . Matka podala následující vysvětlení: jednou šla po cestě, lekla se úderu hromu, pohlédla do nebe a do úst ji spadla kroupa. Tak se jí narodil syn. Otec se k němu překvapivě moc nehlásil, takže Tchan-š´-chaj byl byl v mládí odkázán jen na vlastní schopnosti. Ty se ale brzy projevily a již v 15 letech byl zvolen stařešinou rodu. Moc stařešinů nebyla původně příliš velká, ale Tchan-š´-chaj si brzy vytvořil silnou družinu, o kterou se opíral. Navíc si rychle podřídil i ostatní stařešiny. Nemusel překonávát zvlášť velký odpor, doba byla pro něho příznivá, Sien-pi si uvědomovali nutnost sjednocení. Doba byla tvrdá, všude zuřila válka.
Tchan-š´-chaj začíná válčit se všemi sousedy. Zastavil Fujü, drtivě porazil Tinglingy, o nichž pak zprávy úplně mizí, ovládl všechna území, která předtím patřila Hunům a Wu-sunům, pustoší severní Čínu. Huny vytlačil z Džungarska za Tarbagataj a tím je připravil o podporu zemědělských osad Západního kraje. Nakonec ovládl jižní Sibiř. Jeho říše se rozkládala od Ussuri po Volhu a měla na délku asi 6 500 km. To vše zvládl mezi lety 155- 173. Zároveň sien-pijskou državu zreorganizoval. Celé území rozdělil na 3 části: centrum a 2 křídla. V čele těchto částí byli jemu oddaní družiníci. Sám nepoužíval žádný titul.
Protože dlouho drancoval severní Čínu, vyprovokoval Číňany k protiútoku. R. 177 proti němu vyslali 30 000 bojovníků, ti byli ale na hlavu poraženi. Přesto, že Tchan-š´-chaj rozbil všechny nepřátele, trvalejší říši nevytvořil. Když v roce 181 zemřel, ukázalo se velmi rychle, že vše stálo na jeho vojevůdcovských schopnostech a osobním kouzle. Jeho syn se na něho pokusil navázat, ale polovina hordy ho odmítla. Brzy padl, pak ještě vládl jeho mladší bratr a potom strýc, ale do roku 235 se říše zcela rozpadla.
Epocha existence jednotné říše Sien-pi je zároveň jakýmsi obdobím hunského "temna". Mnoho konkrétních údajů o nich z této doby nemáme. Je jisté, že to byl právě Tchan-š´-chaj, kdo definitivně zničil pozdně severní říši, vytvořenou vládci kmene Hujan. Severní Hunové se od konce 1. do 3. stol rozdělili do tří skupin. Velká část splynula se Sien-pi. Z jejich potomků vznikly další významné kmeny, které začaly hrát zásadní úlohu ve Velké stepi od 6. století. Menší skupina Hunů se usadila v Sedmiříčí, kde si vytvořili knížectví Jüe-ban. To zde vydrželo do konce 5. stol, kdy bylo zničeno Telesky. Potomci této skupiny se později spojili s Kypčaky a poč. 11. stol. pronikli do jihoruských stepí, kde byli znamí jako Polovci. V 1. polovině 13. stol. ustoupili před Mongoly do Uher, usadili se na území dnešního Maďarska a stali se významnou součástí uherské armády. Ve střední Evropě se jim říkalo Kumáni. S těmito " Huny" pak opakovaně bojovali i Češi, například Přemysl Otakar II. A ještě jedna perlička: při posledních sčítáních obyvatelstva v Maďarsku si několik tisíc lidí jako národnost označilo Hunové. Předák této skupiny se jmenuje Novak.
Nejbojovnější část Hunů přežívala ve stepích západní Sibiře, kde se mísili s uherskými kmeny. Žili v neustálém ohrožení, v porovnání s původními Siung-nu značně zprimitivněli. Jedno umění ale neztratili ani v nejmenším, spíše naopak. Zůstali vynikajícími válečníky. Právě zde se zrodil národ, který od konce 4. století n.l. budil hrůzu v celé Evropě a vyvolal stěhování národů. Jižní Hunové se mezitím stále více počínšťovali, ale ani oni neztratili schopnost tvrdě bojovat. Když byla Čína na počátku 4. století slabá, využili toho, povstali a na 40 let ovládli celou severní Čínu. Nakonec byli ale zlikvidováni jednou větví Sien-pi - Mu-jungy. Část Jižních Hunů se k dobrodružství v severní Číně nepřidala. Zůstali žít v Ordosu a vytvořili si zde říši Sia, která přežila do poloviny 5. stol., kdy ji zničila další větev Sien-pi - Tabgači (Toba). Jiná hunská říše, Severní Liang, se nacházela západně od Chuang-che a byla dobyta Tabgači 460. Přibližně v téže době - po smrti Attily (453) - zaniká i říše Hunů v Evropě.
Vedle těchto menších říší existovala v této době ještě jedna obrovská, jejíž tvůrci se také označovali jako Hunové - Hefthalité. Jejich původ není zcela jasný, ale pravděpodobně vznikli smíšením zbytků středoasijských Hunů s místními kočovnými severoíránskými kmeny. Jejich říše vzniká poč. 5. stol, kdy se šíří od jezera Balchaš na jih podél Syr-darje. Před polovinou 5. stol již ovládali dnešní Afghanistán a Tadžikistán. Obrovský rozmach pak přichází koncem 5. stol., kdy pronikají do severní Indie, Západního kraje a východní Persie. Indičtí Guptovci a perští Sásánovci s nimi vedou zoufalé, ale málo úspěšné boje. Na vrcholu moci byli za Toramany (490-515). Za jeho syna Mihiraguly ale začínají být z Indie vytlačováni. Krize přichází v 60. letech 6. stol., v době vytváření říše Turkutů. Ti se spojili s Peršany a společně Hefthality zničili.
Předchozí část
Následuje


6. Čína, Tibeťané, Hunové nebo Kušáni?

27. března 2008 v 17:29 | milasko |  Hunové Siung-nu
Těžká jízda severoíránských kmenů kolem přelomu letopočtu. Velmi obávaný soupeř.
Po zničení severní hunské říše se mohlo zdát, že staleté potíže Číny se severními kočovníky jsou definitivně minulostí. Navíc v době, kdy hunská říše umírala, dokončil vojevůdce Pan Čchao podmaňování Zapadního kraje. Cesta k neomezenému vývozu žádaného hedvábí na západ a tím i k další prosperitě Číny byla otevřena. Situace ale tak jednoduchá nabyla.
Už od 30. let 1. stol. n. l. začaly boje Číny s Tibeťany. Ti se pod vedením rodu Šaodan začali sjednocovat a povstali proti čínské nadvládě. Měli ze začátku jen 5 000 jezdců a v polovině století se museli dočasně znovu podrobit, ale v 70. letech se boje obnovily a vládce Mivu je v podstatě nezávislý. Toho sice nechali Číňané spolu s 800 stařešiny otrávit na oslavě vínem, ale jeho syn Mitan v boji pokračuje. 96 n. l. porazil čínskou expediční armádu a 97 přechází do protiútoku. Do roku 102 sice Čína toto povstání na čas potlačila, ale stálo ji to mnoho sil.
Stejně komplikovaná situace se utváří v Zapadním kraji. Tam v roce 90 vyvolal Pan Čchao naprosto nesmyslnou válku s další velmocí tohoto období - s Kušány. Kušáni byli potomci Jüe-č , kteří vytvořili obrovskou říši od střední Indie po Aralské jezero. Na přelomu 1. a 2. stol. n. l. za vlády Kanišky byli na vrcholu moci. Jejich expanzivní cíle byly na jihu - v Indii - a na západě - proti Parthům. Na válce proti Číně zájem neměli, Kaniška naopak poslal do Číny poselstvo s žádostí o princeznu. Pan Čchao poselstvo nepropustil, což Kaniška chápal jako urážku. Do Západního kraje vpadlo 70 000 dobře opancéřováných a dlouhými kopími vyzbrojených kušánských jezdců. Číňani se uzavřeli v pevnostech, většinu území ubránili, ale nejzápadnější města byla ztracena - tím ale také klíčová část hedvábné stezky. 106 pak povstalo obyvatelstvo Západního kraje a Čína je odtud vytlačena. Situace okamžitě využily zbytky severních Hunů k získání vlivu. Nová hunská říše se se rozkládala mezi jezery Barkul a Aralským, tj. zhruba v Džungarsku a Kazachstánu. V čele stojí vládci kmene Hujan. Ti měli už v původní říši mimořádné postavení a na rozdíl od ostatních hunských kmenových vůdců nebyli Číňany označováni jako knížata, ale titulováni wang - tj. král.
Do hry ale vstupují také Sien-pi. Ti počátkem 90. let velice posílili, protože do jejich svazu vstoupila velká část Hunů. Sien- pi bojují proti Číně i Hunům. Na přelomu 1. a 2. stol. tak probíhá desítky let trvající válka všech proti všem. Zasahují do ní dále Wuchuani, přecházející střídavě na stranu Číny, poté na stranu svých příbuzných Sien-pi. Proti těm ale útočí ze severu Tinglingové, z východu agresivní říše Fujü s obyvatelstvem příbuzným Korejcům. Proti Číně znovu povstávají Tibeťané. Jižní Hunové v této době provádějí málo samostatnou politiku, podporují Čínu. Počátkem 40. let 2. stol. n. l. byl Číňany donucen k sebevraždě poslední šan-jü z rodu Mote. Poté Čína dosazuje na jejich trůn počínštělé Huny.
Čína vede tvrdé boje za ovládnutí Západního kraje. 126 n. l. byl poblíž jezera Barkul dobyt hlavní stan hunského vládce. Hujan přenášejí centrum k Černému Irtyši. R. 127 je Západní kraj znovu dobyt. Čínská nadvláda je ale tvrdá a vyvolává četná místní povstání , což dává opět prostor Hunům. Od poloviny 2. stol. pak pozice Číny v Západním kraji oslabují vpády Tibeťanů z jihu. Definitivním zlomem v poměrech celé východní Asie pak bylo vytvoření říše Sien-pi v roce 155.
Typický hunský bronzový kotel
Následuje
Mapa

Appellation a Denominacion po středoevropsku

21. března 2008 v 14:36 | milasko |  Hodnocení vína, kategorizace
V posledních letech se ve střední Evropě objevují vína s kontrolovaným původem, obdoba nejvyšších kategorií ve Francii, Španělsku a některých dalších zemích. Nejdále jsou asi v Rakousku. Tam se nejprve objevila zajímavá označení vín v přední vinařské oblasti Wachau. Zdejší vinaři rozlišují tři kategorie vín:
 1. Steinfeder - lehká ovocná vína s cukernatostí 15-17° a alkoholem do 11%, odpovídají tedy našim jakostním jsou určena pro okamžité běžné pití. Název mají podle traviny, která roste ne zdejších terasovitých vinicích a lehce se pohybuje ve větru.
 2. Federspiel - vína s cukernatostí nad 17° Klosterneuburské stupnice, tj. asi jako naše kabinetní vína. Mají 11-12,5% alkoholu a nazývají se podle pomůcky zdejších sokolníků. Vypít by se měla do 5 let
 3. Smaragd - plná vína odpovídající našim přívlaskovým, s minimálním obsahem alkoholu 12,5%, většinou 13-14%. Toto označení mají po zelené ještěrce, vyhřívající se na kamenech v okolí vinic. Doporučuje se archivace 5-6 let.
  Tato označení nesou lahve z Wachau.
  Vedle toho se ještě objevila vína s geografickým určením původu - DAC- Districtus Austriae Controllatus. Jejich kvalitu kontrolují regionální vinařské výbory a národní vinařský výbor. Zatím existují tři. Nejstarší je z roku 2004 DAC Niederösterreich. Toto označení mohou mít vína z odrůdy Veltlínské zelené z Weinviertelu. 2007 se objevila DAC Mittelburgenland s víny z Frankovky a zatím nejmladší DAC Treisental pro vína z Veltlínského zeleného a z Ryzlinku rýnského.
  I v Maďarsku se objevila první vlaštovka.Na lahvích se známým vínem Egri Bikaver se v poslední době objevujeDHC - Districtus Hungaricus Controllatus Eger.
  Také u nás by se už několik let měla objevovat podobně značená vína, konkrétně jako VOC - vína originální certifikace. Tedy teoreticky. V praxi zatím žádné takové víno neexistuje a jednání o tom vyvolávají právě v poslední době ostré diskuse. Takže dočkáme se i u nás?

Ještě ke kategorizaci. Rumunská a moldavská vína

15. března 2008 v 19:04 | milasko |  Hodnocení vína, kategorizace
Feteasca neagra
Chci ještě doplnit nějaké podrobnosti ke kategorizaci vín. Nejprve bych se podíval na dvě jazykově i vinařsky příbuzné země - Moldávii a Rumunsko. Obě u nás zatím nejsou vinařsky moc známé, zejména rumunská vína u nás představují skoro raritu, což je u evropské země, která je i významným producentem vína docela zvláštní. Vždyť vína z tak vzdálených zemí jako je například Austrálie nebo Argentina koupíme běžně.
Když jsem se díval do rumunských pramenů na dělení jejich přívlastkových vín, kupodivu jsem našel informace, které se navzájem poněkud lišily, tak nevím, jak to tam s vinařskými zákony mají, ale protože ty rozdíly nebyly až tak velké, snad údaje zde uvedené nebudou až zase tak daleko od rumunské reality. Rumunštinou bohužel nevládnu, takže překladem posloužit nemohu. Tak alespoň přibližné srovnání s poměry u nás:
CMD CULES LA MATURITATE DEPLINA cukernatost min. 190 g/l odpovídá kabinetu
CT CULES TARZIU min. 220 g/l odpovídá pozdnímu sběru
CS CULES SELECTIONAT odp. PS
CIB CULES LA INNOBILAREA BOABELOR min. 240 g/l odp. výběru z hroznů
CSB CULES LA STAFIRIDEA BOABELOR min. 260 g/l odp. VH-výběr z bobulí
Kromě toho, že velký výběr rumunských vín na trhu není, ani poměr mezi kvalitou a cenou není někdy úpně ideální. Na druhé straně jsou určitě zajímavá tím, že jsou vyráběna z odrůd, které se jinde téměř nevyskytují. Tedy z hlediska "doplnění vinařského vzdělání" určitě stojí za pozornost. Navíc ta zajímavá jména, jako všelijaké Feteasky (dívčí hrozen) - alba, neagra, regala, Babeasca (Rara) neagra, Grasa de Cotnari apod. Sami Rumuni doporučují například tato vína na fotografiích z odrůdy Feteasca neagra a Feteasca regala:
Moldavská vína jsou v poslední době v obchodech docela četná a musím přiznat, že je to trochu můj černý kůň. Představují spíše slušný nadprůměr, než absolutní špičku, imponuje mi ale velmi příznivý poměr mezi kvalitou a cenou. Docela oblíbený už je mezi lidmi slaďoučký Cagor. Co se týče kategorizace:
VIN DE CONSUM CURENT - vína rychlé spotřeby, min. 8,5% alk., mají dvě podkategorie-1.Tinere -určená k opravdu rychlému vypití
2.Obisnuite - stáčejí se po půlročním ležení ve sklepě
Fakt je, že řada vín z této kategorie se dá velice dobře pít, i když nejsou určena k archivaci. U nás jsou často uváděna na trhu jako vína jakostní, což asi úplně neodpovídá kategorii, co se týče kvality ale určitě ano.
VIN DE CALITATE SUPERIOARA -jakostní vína s min. 10% alk., též dvě podkategorie-
1.Mature - lahvují se nejdříve po půl roce
2.De Colectie -archivní- jdou na trh nejdříve po 2,5 letech
VIN CU DENUMIRE DE ORIGINE VDO odpovídá asi španělskému DO, představují ještě vyšší stupeň kvality. Je jich momentálně 17, např. tři jsou z Hincesti: Sauvignon, Chardonnay a Pinot franc de Hincesti, 3 z Taraclie: cuvée Taraclia, Aligote a Chardonnay de Taraclia; velmi ceněné jsou Negru de Purcari (CS, Rara neagra, Saperavi) a Rosu de Purcari ( CS, Merlot, Malbec).
Rara (Babeasca) neagra

5. Renesance, agónie a zánik hunské říše

13. března 2008 v 17:54 | milasko |  Hunové Siung-nu
Přesto, že se hunská říše dostala do závislosti, Čína se nepokoušela do vnitřních záležitostí jakkoliv zasahovat. Spokojila se s formální nadvládou, hlavní pro ni bylo, že zmizelo nebezpečí hunských vpádů.
Situce se zásadně mění na poč. n. l. V r. 1 n. l. usedl v Číně na trůn nezletilý Pching-ti. Regentkou byla jeho babička, ale faktickým vládcem její favorit Wang-Mang. Po smrti císaře v r. 6. se pak prohlašuje císařem, v r. 9 vyhlašuje novou dynastii a provádí řadu reforem. Od počátku je velmi nepopulární jak u chanské šlechty, tak u prostého lidu, proto proti němu vzniká řada povstání. Wang.Mang chce dosáhnout naprosto neomezené moci nejen v Číně, ale i v závislých říších. Jeho zásahy přispěly k naprostému rozkladu již delší dobu upadající říše Wu-sunů. Když nechal popravit vládce knížectví Češi, uprchl jeho bratr k Hunům, kteří mu poskytli asyl. Wang-Mang následně jmenoval jednoho z hunských knížat šan-jü. To vedlo samozřejmě k válce, během níž se ale císařem prosazovaný Chjan skutečnému šan-jü podrobil. Hunové úspěšně pustoší severní Čínu. Když pak hunský vládce Učilonoti zemřel, stal se Chjan tentokrát legálně šan-jü. Pokusil se o mír s Čínou, ale Wang-Mang popravil jeho syna. Válka se znovu rozhořela. Na stranu Hunů se postavili i Wuchuani, které chtěl Wang.Mang násilně zařadit do své armády. Hunové znovu ovládli Západní kraj, obrovské území přes které vedly obě větve hedvábné stezky. V Číně zatím propuklo velké lidové povstání Rudých obočí. Chjanův nástupce, jeho bratr Juj, obratně využívá situace, dobývá další pohraniční území a v podstatě obnovuje hunskou říši vrozsahu, jaký měla za prvních šan-jü. Zasahuje i do vnitřních záležitostí Číny, pomáhá svrhnout Wang-Manga. Říše Chan se obnovuje, roku 33 se pokouší o útok proti Hunům, je ale drtivě poražena. Hunové zesilují nájezdy a začínají pronikat i do čínského vnitrozemí.
V polovině 40. let byla Čína před úplnou porážkou, zachránil ji ale zázrak. R. 46 umírá Juj, hunská říše je postižena suchem, sarančaty a následným hladomorem. Nový šan-jü, syn Juje, Punu by chtěl uzavřít s Čínou čestný mír, situace ale využívá syn Učilonotiho Bi. Ten vyjednává s Čínou a za své uznání je ochoten se podrobit. Punu je poražen a roku 48 si 8 jižních kmenů zvolilo Bi za vládce pod jménem Chuchanje II. Překočovali do severní Číny a stali se spojenci na způsob římských foederátů. Jejich úkolem bylo bránit hranici před svými soukmenovci. To byl skutečně zásadní přelom. Hunská říše byla zásadně oslabena a začíná se rozkládat Útočí na ni Jižní Hunové, nedávní spojenci Wuchuani a další staromongolský kmen- Sien-piové. R. 54 přešly na stranu Číny další dva hunské kmeny. Zbylé kmeny ustupují do severního Mongolska. V 70. letech probíhají tuhé boje o Západní kraj. Čínskému vojevůdci Pan Čchaovi se podařilo podrobit si chudší města jižní větve hedvábné stezky (např. Chotan), ale bohatší severní města zůstavají věrná Hunům až do konce 80. let ( např. Kašgar).
Pozice severních šan-jü je ale nadále oslabována. Jižní Hunové se totiž mají pod čínskou vládou velice dobře, stále bohatnou, což láká další hunské kmeny, které také přecházejí na čínskou stranu. Severní Hunové se dostávají do kleští. Z jihu proti nim útočí Jižní Hunové a Čína, z východu Sien-piovéa na severu se proti nim znovu postavili Tinglingové. 87 vpadli do země Sien-piové, zajali šan-jü Juliu a stáhli ho z kůže. Severní Hunové se stále brání, ale Jižní se rozhodli je s podporou Číny zničit úplně. Roku 93 n. l. byl poražen a zabit poslední severní šan-jü z rodu Mote Jujgučan. To je považováno za konec říše. Dějiny Hunů tím ale zdaleka nekončí.
Pohřební maska 1. st. n. l.

Mapa říše Hunů za prvních šan-jü

11. března 2008 v 16:46 | milasko |  Historické mapy
Protože se v článcích o říši Hunů objevuje celá řada ne zcela běžných jmen národů, ale i oblastí, přikládám tuto jednoduchou mapu, která by měla poněkud usnadnit orientaci. Vzhledem k měřítku si ani nemůže dělat nárok na stoprocentní přesnost, má čistě orientační funkci.

Hunové. Siung-nu. 4. část Krize říše

8. března 2008 v 11:27 | milasko |  Hunové Siung-nu
Po čínských útocích byli Hunové výrazně oslabeni, ale také Čína byla velmi vyčerpaná a přišla o velkou část armády. Rozhodně neměla sílu na to, aby dokončila plány císaře Wu-ti a uštědřila Hunům rozhodující úder. Navíc jeho nástupce Čao-ti byl dosti nevýrazný. Zdálo se, že partie je stále zcela otevřená. Zasáhla ale náhoda - a snad také kletba. Huny zajatý a popravený vrchní velitel čínské armády Li Eršiský údajně před svou smrtí Huny strašlivě proklel. A kletba jako by fungovala. Napadlo nebývalé množství sněhu, hunský dobytek a koně se nemohli dostat k potravě a začali masově hynout. Pak začala mezi lidmi řádit nějaká strašná epidemie. 85 př. n. l. umírá Hulugu a o trůn začínají bojovat čtyři uchazeči. Vítězný Chuangdi nebyl příliš schopný, autorita dynastie upadala. Rozhodující vliv získali tradicionalisté ze starohunské strany, reprezentovaní rodovou šlechtou. Ti se opírali o vlastní vojska a šan-jü se stal hříčkou v jejich rukou. Tato skupina by ráda pozvedla bojové nadšení Hunů. Mezi léty 80-77 uskutečnili 4 neúspěšné vpády do Číny, přičemž posledního se už účastnilo jen 4 000 bojovníků! Když ale Wuchuani chtěli využít jejich zdánlivé slabosti a vyplenili hrobky hunských vládců, následoval tvrdý úder a jejich opětovné podmanění.
Od roku 73 př. n. l., kdy na čínský trůn usedl energický Süan-ti, vstupuje válka do nové etapy. Čína obratně využila sporu, který vznikl mezi Huny a Wu-suny. V této říši totiž začala mít silný vliv čínská princezna, kterou poslouchal i vládce, gun-mo Ungujmi. Začal spor o bohaté knížectví Češi, ležící na hedvábné stezce, které se tradičně orientovalo na Huny, protože ho podporovali proti obchodním konkurentům (např. města Jarkend a Kuča). Pro Huny zase Češi sloužilo jako důležitá základna jejich expanze na západ. Wu-sunové se dohodli o společném útoku s Čínou. V roce 72 př.n. l. zaútočilo současně 5 čínských armád s 160 000 jezdci a zároveň ze západu 50 000 Wu-sunů. Před Číňany se Hunové včas stáhli a ti ničeho nedosáhli, ale Wu-sunové dobyli hlavní stan západního luliho, zajali asi 40 000 lidí a ukořistili 700 000 kusů dobytka. Hunové museli vyklidit Češi, kam přišla čínská posádka.V zimě téhož roku zaútočili Hunové na Wu-suny, ti se stáhli, ale na zpáteční cestě začala obrovská sněhová bouře, během níž většina hunské armády zahynula. V létě 71 zaútočili proti Hunům ze západu Wu-sunové, z východu Wuchuani a zároveň povstali na severu Tinglingové. Země byla zpustošena, pak začal hladomor, při kterém zahynula asi třetina obyvatel.
Šedesátá a počátek padesátých let jsou ve znamení zmatků, bojů uvnitř vládnoucího rodu, objevujíse různí rádoby samostatní vládcové se záhadnými tituly jako čžuki-šan-jü, čeli-šan-jü, chuge-šan-jü. Zároveň dochází k rozporům a bojům mezi východním a západním křídlem Hunů. V roce 59 př. n. l. ovládla Čína i severní větev hedvábné stezky.
Krize vrcholí, když proti velmi nepopulárnímu šan-jü Chuchanje povstal jeho mnohem schopnější bratr Č´-č´. Ten se prohlasil východním šan-jü a brzy získal jasnou převahu. Chuchanje byl v kritické situaci, v roce 52 př. n. l. se osobně vypravil do Číny a stává se vazalem císaře Süan-ti. Čína ho poté začala intenzivně podporovat a byly to hlavně dodávky potravin, které značně posílily jeho pozici, protože po ztrátě zemědělských oblastí kolem hedvábné stezky trpěli Hunové velkým nedostatkem obilí. Ti Hunové, kteří chtěli mír a blahobyt začali přecházet k Chuchanje. Č´-č´ustupuje se svými stoupenci na západ. Tam mezitím došlo k vývoji, který byl pro něho mimořádně příznivý. V důsledku vnitřních sporů rychle upadá říše Wu-sunů., která se navíc dostala do bojů se svým západním sousedem, říší Kang-jü. Č´-č´ se spojil s Kang-jü proti Wu-sunům.V r. 42 př. n. l. dobyli Hunové hlavní město Wu-sunů Čigu. Č´-č´tak začíná na západě budovat úplně novou hunskou državu. Chuchanje zatím bez velkého úsilí ovládl většinu území stávající říše.
Č´-č´si v údolí řeky Talas vybudoval pro Huny naprosto neobvyklou pevnost, chráněnou valy a strážními věžemi. Předpokládá se, že na její stavbě se mohli podílet Římani a že pak tvořili i část její posádky. Odkud se sem dostali? Šan-jü je dostal od Parthů, jedné z tehdejších velmocí, která se nacházela na území dnešního Íránu a byla v neustálých válkách s Římem. Hunům možná předali část zajatců, pocházejících z poražené armády jednoho z triumvirů, Crassa.
Tím, že Č´-č´navazuje spojenectví s Parthy, znepřátelil si ale Kang-jü, severního souseda a tradičního nepřítele Parthie. Kang-jü navazuje kontakty s Čínou. Čína vysílá proti Hunům v roce 36 př. n. l. armádu a Kang-jü umožňuje průchod přes své území a tím také nečekaný útok. Podařilo se tak Huny dokonale překvapit. Ti se ale nehodlali vzdát. Proti Číňanům zútočili Římani ve formaci "želva", kde vojáci byli ze všech stran dobře chráněni velkými štíty. Tato tolikrát osvědčená taktika tentokrát dokonale selhala. Číňani použili v Evropě tehdy neznámé kuše. Čínská kuše měla obrovskou průraznost a Římani byli nemilosrdně pobiti. Následovalo dobytí pevnosti a poprava Č´-č´.
Hunové tak měli opět jen jednoho vládce, šan-jü ale musejí posílat své syny do Číny, kde plní jednak funkci rukojmí, ale zároveň si i intenzivně osvojují čínskou kulturu.
Cikády- oblíbená ozdoba hunských oděvů
Mapa říše
Předchozí část
Následuje

Víno. Oblíbené odrůdy.

6. března 2008 v 18:29 | milasko |  Soukromé koštování, odrůdy
Při svých ochutnáváních se snažím poznat co nejvíce odrůd z různých zemí. Vzhledem k tomu, že za posledních pár let to bylo několik stovek vzorků, mohu se pokusit o určitou statistiku. Které odrůdy mi nejvíce chutnaly a které tedy mohu s čistým svědomím doporučit.
Z červených vín mě nejvíce vyhovují: Cabernet Sauvignon s příjemnou černorybízovou vůní, mnohá cuvée s ním jsou také velmi dobrá, obzvláště bych vyzdvihl jihoafrickou Pinotage; moc mi chutná také Cabernet Moravia, se spoustou zajímavých ovocných vůní a příjemnými tříslovinami; Merlot s třešněmi, švestkami a ostružinami; zatím ne úplně běžná, ale určitě velmi perspektivní odrůda je Dornfelder (borůvky, ostružiny); z u nás nepěstovaných je to vzrušující argentinský Malbec, mocný bulharský Mavrud a mimořádně zajímavé je i Cannonau di Sardegna (jahody,višně).
Mezi bílými jsou mými favority: aromatické odrůdy Pálava a Tramín; miluji broskvový Sauvignon a bohatý Ryzlink rýnský; velmi vděčný je i Ryzlink vlašský, který téměř nikdy nezklame.
Trošku problém mám s burgundskými odrůdami. Lepší je to u bílých, zejména Rulandské šedé mi obvykle dost chutná, vína bývají jemná a harmonická. U Chardonnay je to trochu jako na houpačce, jednou je vynikající, jindy docela fádní. Rulandské bílé je na můj vkus poněkud méně výrazné. Ale asi nejdivnější je, že se nějak nemůžu zkamarádit s Rulandským modrým, jednou ze světově nejuznávanějších odrůd. Možná jsem měl zatím smůlu, ale skoro začínám mít podezření, že mimo Burgundsko je asi těžké ho udělat na špičkové úrovni. Originál jsem bohužel ještě nepil.
Z vinařství mám dobré zkušenosti s např.: Mikros-vín Mikulov, Patria Kobylí, Znovín Znojmo a Vinselekt Michlovský. Vína posledních dvou se dají bez problému sehnat i v běžných obchodech .
A ještě jedno trochu statistické ohlédnutí za soutěží Štika Fórum 2008. Porotci nevěděli, které odrůdy právě ochutnávají, pouze ročník. Je zajímavé, které odrůdy měly největší úspěch. Vybral jsem z jednotlivých kategorií prvních 20 vín, tedy to, co vcelku chutnalo. Vynechal jsem jen kategorii likérových vín, kterých bylo pro takové porovnání poměrně málo.
Nejvíce přihlášených vín bylo bílých, zde je výsledek asi nejreprezantativnější. Takže ve třech kategoriích nejvíce bodovalo Chardonnay, celkem 11krát (z 60 možných). Dále bylo pořadí : Ryzlink rýnský - 7 nominací, Veltlínské zelené - 6, Sauvignon a Rulandské bílé po 5.
Mezi růžovými kraloval Cabernet Sauvignon -5 (z 20), v závěsu s Rulandským modrým -4.
U červených to byl možná trochu překvapivě Dornfelder -4 (z 20), za ním měly stejně odrůdy Merlot, Frankovka a Modrý Portugal - 2.
A co chutná vám? A proč?
Cabernet Sauvignon

Kategorizace vín. (vysvětlivky k tabulce kvality vín)

2. března 2008 v 20:11 | milasko |  Hodnocení vína, kategorizace
Pokud chce člověk koupit zahraniční víno konkrétní kvality, dá se orientovat podle stupňů, uvedených v předcházející tabulce. Stačí si prostě trochu podrobněji prohlédnout lahev a obvykle hned pod názvem- ať už fantazijním (např. Amálie, Ardea) nebo odrůdy, ze které bylo víno vyrobeno (Chardonnay, Modrý Portugal)- najde slůvka, která mu napoví, o jakou jakost se zhruba jedná, případně zda cena odpovídá kvalitě.
FRANCIE
1. AOC APPELLATION D´ORIGINE CONTROLÉE
2. VDQS VINS DÉLIMITÉS DE QUALITÉE SUPÉERIEURE
3. VDP VINS DE PAYS (krajová, zemská vína)
4. VT VINS DE TABLE (stolní vína)

ITÁLIE
1. DOCG DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
2. DOC DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
3. IGT INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
4. VT VINO DI TAVOLA (stolní)

ŠPANĚLSKO
1.DOCa DENOMINACIÓN DE ORIGÉN CALIFICADA
2. DO DENOMINACIÓN DE ORIGÉN
3.a VT VINO DE LA TIERRA
3.b VC VINO COMARCAL
4. VM VINO DE MESA (stolní)

NĚMECKO / RAKOUSKO
1.QmP QUALITÄTSWEIN MIT PRÄDIKAT (jakostní víno s přívlastkem)
TROCKENBEERENAUSLESE (výběr z cibéb)
BEERENAUSLESE (výběr z bobulí)
AUSLESE (výběr z hroznů)
SPÄTLESE (pozdní sběr)
KABINETT (kabinetní)
+ zvl. kateg. EISWEIN (ledové)
STROHWEIN (slámové)
2.QbA QUALITÄTSWEIN BESTIMMTER ANBAUGEBIETE (Jak. z vymezené obl.)
Nově též QgU Q. GARANTIERTEN URSPRUNG (jak. s garantovaným původem)
3. LW LANDWEIN (zemské)
4. TW TAFELWEIN, (TISCHWEIN) (stolní)

MAĎARSKO
1. KB KÜLENLEGES MINÖSÉGI BOR
2. MB MINÖSÉGI BOR (jakostní víno)
3. TB TAJBOR (krajové)
4. AB ASZTALIBOR (stolní)

RUMUNSKO
1.DOCC ( VSOC) VINURI DE CALITATE SUPERIOARA CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA SI TREPTE DE CALITATE
2. DOC (VSO) VINURI DE CALITATE SUPERIOARA CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA
Obě skupiny mohou mít přívlastky: CSB (výběr z bobulí)
CIB (výběr z hroznů)
CS, CMI ( výběr z hroznů)
CT (pozdní sběr)
CMD (kabinet)
3. VCS VINURI DE CALITATE SUPERIOARA (jakostní)
VT VINURI DE TARA ( zemské)
4. VCC VINURI DE CONSUM CURENT ( k rychlé spotřebě)
VM VINURI DE MASA (stolní)

CHILE
Stejný systém jako Španělsko
ARGENTINA
1. DOC DENOMINACIÓN DE ORIGINE CONTROLADA
2. VF VINO FINO
3. VC VINO COMARCAL
4. VM VINO DE MESA

URUGUAY
1. VCP / DOC VINO DE CALIDAD PREFERENTE / DENOM. DE OR. CONTROLADA
2. VF / DO VINO FINO / DENOM. DE ORIGEN
3. -
4. VM VINO DE MESA

MOLDÁVIE
1. VDOC VIN CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA
2. VDO VIN CU DENUMIRE DE ORIGINE
3. VCS a. DE COLECTIE
b. MATURE
4. VCC VIN DE CONSUM CURENT

MAKEDONIE
1. VVGP VRVNO VINO SO GEOGRAFSKO POTEKLO
2. KVGP KVALITETNO VINO SO GEOGRAFSKO POTEKLO
3. RV REGIONALNO VINO
4. TV TRPEZNO VINO (stolní)

SLOVINSKO
1.VV (PTP) VRHUNSKO VINO ( PRIZNANO GEOGRAFSKO POREKLO)
2.KV ( ZKGP) KAKOVOSTNO VINO ( ZASCITENO KONTROLIRANO GEOGR. POR.)
3.NV (PGP) NAMIZNO VINO (PRIZNANO GEOGRAFSKO POREKLO)
4.NV NAMIZNO VINO (stolní)

BULHARSKO
1.VKNP VINO S KONTROLIRAN NAIMENOVANIE ZA PROIZCHOD
2. DGR VINO OT DEKLARIRAN GEOGRAFSKI
3. TRV TRADICIONNO REGIONALNO VINO
4. SV STOLNÍ VÍNO (TRAPEZNI VINO)

USA
1. AVA AMERICAN VITICULTURAL AREA
CA COUNTY APPELLATION
2. SA STATE APPELLATION
3. MSA MULTI-STATE APPELLATION
4. AWA AMERICAN WINE APPELLATION

PORTUGALSKO
1. DOC DENOMINACAO DE ORIGEM CONTROLADA
2. VQPRD VINHO DE QUALIDADE PRODUZIDO EM REGIAO DETERMINADA
IPR INDICAO DI PROVENIECIA REGULAMENTADA
3. VR VINHOS REGIONAIS
4. VM VINHO DE MESA
Tabulka